+48 52 382 44 50

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży, dostaw i reklamacji WOMIX

      I. Dostawa
 1. Warunkiem współpracy jest dostarczenie Dostawcy - firmie WOMIX kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych Odbiorcy: NIP, REGON, odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (oraz ewentualnie pełnomocnictwa osoby zamawiającej, a nie ujętej w dokumentach wskazanych wyżej jako uprawniona).
 2. Odbiorca składa pisemne zamówienie oparte o ogólne warunki sprzedaży i dostaw, warunki handlowe i aktualnie obowiązujący Cennik, przysyłając je e-mailem na adres: biuro@womix.pl lub faxem na numer: +48 52 382 44 51.
 3. Towary znajdujące się w magazynie Dostawcy dostarczane są do 7 dni od daty wpływu zamówienia na adres Dostawcy.
 4. Termin dostawy pozostałych towarów wynosi 2 - 8 tygodni od dnia wpływu zamówienia na adres Dostawcy.
 5. Firmę spedycyjną określa Dostawca, koszty dostawy ponosi Dostawca dla zamówień większych od 1.000 PLN netto. W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego Dostawca doliczy koszt transportu 16 PLN netto do faktury.
   

II. Reklamacje z tytułu błędnej lub niepełnej przesyłki:

 1. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. Stwierdzone braki, utrata, uszkodzenie lub inne zewnętrzne widoczne wady muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 2. Reklamacje spóźnione mogą nie zostać uwzględnione.
 3. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.

III. Płatności

 1. Termin płatności zaznaczony jest na fakturze.
 2. Termin płatności oznacza datę wpływu zapłaty na rachunek bankowy Dostawcy.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie Dostawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.
 4. Akceptacja dostawy jest równoznaczna z uznaniem wierzytelności wynikającej z faktury.

IV. Zastrzeżenia własności

 1. Celem zabezpieczenia zapłaty za sprzedaż towaru, Dostawca ma prawo ustanowienia zabezpieczenia finansowego według własnego wyboru, w szczególności w postaci: zastrzeżenia własności towaru, przewłaszczenia na zabezpieczenie, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które zostaną złożone w terminie uzgodnionym przez Dostawcę i Odbiorcę
 2. W przypadku dokonania zastrzeżenia własności towaru, Odbiorca nie może w okresie trwania zastrzeżenia własności przenieść własności towaru zastrzeżonego jako zabezpieczenie, ani zastawić go. Jest on zobowiązany traktować zastrzeżony towar z kupiecką starannością oraz zabezpieczyć go przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, zaginięciem, kradzieżą lub utratą.

V. Gwarancja i naprawy gwarancyjne:

 1. Gwarancja zostaje udzielona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonywane będą w dziale serwisu firmy WOMIX w Szubinie, ul. Elizy Orzeszkowej 11.
 3. W razie nie dostarczenia wraz z towarem karty gwarancyjnej, podstawą świadczenia gwarancji jest faktura wystawiona na zakupiony towar.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w wyniku występujących wad ukrytych dostarczonych wyrobów i dotyczy jedynie tych wyrobów. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje kosztów innych usług czy czynności związanych z towarem podlegającym reklamacji świadczonych przez WOMIX.
 5. Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeżeli na dostarczonym towarze dokonano zmian, lub jeśli reklamujący nie spełnił wezwania WOMIX do odesłania uszkodzonego towaru.
 6. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

- protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji stwierdzający wady towaru z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktem telefonicznym do osoby prowadzącej daną sprawę oraz z dokładnym określeniem kodu towaru, którego dotyczy reklamacja
- pełny numer faktury zakupowej wraz z datą sprzedaży
- kopię karty gwarancyjnej
Reklamację
należy składać:

-         mailem na adres biuro@womix.com.pl,

-         faksem na numer +48 52 382 44 51.

Protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji dostępny jest tutaj.

 1. Firma WOMIX rozpatruje reklamacje do 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres siedziby firmy WOMIX.
 2. Na pisemną prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego.